Patron serwisu: Blattin

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

ZdrowaZagroda.pl

Polityka prywatności i plików cookies

obowiązująca od 15 lipca 2022 r.

Ochrona sfery prywatności użytkowników serwisu ZdrowaZagroda.pl, w szczególności ochrony danych osobowych, jest aspektem, który traktujemy priorytetowo. Szanujemy prawo do prywatności i stosujemy wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane nam przez Użytkowników dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Poniżej opisane zostały zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://www.zdrowazagroda.pl.

Definicje

 • Serwis – serwis internetowy ZdrowaZagroda.pl znajdujący się pod adresem internetowym www.zdrowazagroda.pl, stanowiący własność spółki Adagri Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Fabryczna 14d, 53-609 Wrocław, e-mail: kontakt@zdrowazagroda.pl,
 • Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z Serwisu,
 • Subskrybent newslettera – Użytkownik, który zamówi dostępną w Serwisie usługę newletter,
 • Administrator – podmiot prowadzący Serwis, tj. Adagri Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Fabryczna 14D, 53-609 Wrocław, e-mail: kontakt@zdrowazagroda.pl, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000354804, NIP: 8942996794, REGON: 021239495,
 • Partner – spółki należące do tej samej grupy co Administrator, tj. „AGROFOTO.PL SKOWROŃSKI” sp. j., Martin & Jacob sp. z o.o., wszystkie z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Fabryczna 14D, 53-609 Wrocław, lub inny podmiot współpracujący z Administratorem, zwłaszcza w celach marketingowych. Partnerzy są dobierani przez Administratora z uwzględnieniem stosowanych przez nich zasad ochrony danych osobowych. Administrator współpracuje tylko z zaufanymi podmiotami.

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest spółka Adagri Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Fabryczna 14D, 53-609 Wrocław, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000354804, NIP: 8942996794, REGON: 021239495.
 2. Użytkownicy mają możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej: daneosobowe@zdrowazagroda.pl.

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. W odniesieniu do Użytkowników Serwisu Administrator przetwarza IP oraz dane z plików cookies – jeśli informacje te, w zestawieniu z innymi danymi, będą stanowiły informacje o możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, należy wówczas uznać, że Administrator przetwarza dane osobowe takiej osoby fizycznej.
 2. Niezależnie od danych wskazanych w ust. 1 powyżej, Administrator przetwarza:
  1. w odniesieniu do Subskrybentów Newslettera: podane przez Subskrybenta imię i adres e-mail,
  2. w odniesieniu do Użytkowników, którzy skorzystają z dostępnych w Serwisie formularzy kontaktowych, np. AGRO REPORTER, lub innych sposobów kontaktu z Administratorem – dane osobowe podane przez Użytkownika, w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail lub inne dane kontaktowe.
 3. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania przez Użytkownika z wybranych funkcjonalności Serwisu.
 4. Dane osobowe przekazane Administratorowi są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Dane te są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
 5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są:
  1. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym w celu zamówienia usług, udostępnienia Użytkownikowi konkretnych informacji lub usług, a także do utrzymywania kontaktu z Użytkownikami,
  2. w zakresie i celu niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub Partnerów Administratora, jeśli przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą – w szczególności do zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonania pomiarów statystycznych, ulepszania usług oferowanych w ramach Serwisu i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach) jak również do celów marketingu bezpośredniego,
  3. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika, w tym zgodą wyrażoną podczas zapisu na newsletter.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie, w jakim będzie to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń lub jeżeli przepisy prawa obligują do retencji danych.
 7. Administrator może przekazywać dane osobowe Użytkowników swoim Partnerom, w szczególności spółkom z tej samej grupy („AGROFOTO.PL SKOWROŃSKI” sp. j., Martin & Jacob sp. z o.o., wszystkie z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Fabryczna 14D, 53-609 Wrocław) lub innym Partnerom, z którymi Administrator współpracuje głównie w zakresie marketingowym.
 8. W związku z funkcjonowaniem Serwisu Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy). Przekazanie danych do państw trzecich może mieć miejsce tylko w związku z korzystaniem z usług podmiotów z państw trzecich w związku z wysyłką newslettera, jednak wówczas Użytkownik zostanie o tym powiadomiony. Administrator współpracuje z podmiotami, które przystąpiły do programu Tarczy Prywatności, zapewniającymi odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.
 9. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom w celach związanych z obsługą Serwisu, a także – zgodnie z wyrażoną przez Użytkownika zgodą – w związku z wykonaniem zadań reklamowych, przy czym podmioty te nie będą uprawnione do używania danych Użytkowników we własnym zakresie, ani powierzania ich dalszym osobom.
 10. Serwis ZdrowaZagroda.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecane jest, aby po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu ZdrowaZagroda.pl.

Uprawnienia osób, których dotyczą dane osobowe

 1. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora:
  1. dostępu do dotyczących go danych osobowych,
  2. sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,
  3. usunięcia dotyczących go danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
  4. przenoszenia danych.
 2. Użytkownik ma prawo do:
  1. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie wcześniej,
  2. wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika,
  3. wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy prawa.

Pliki cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.
 3. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz Partnerów.

Rodzaje stosowanych plików cookies

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  3. dostarczania Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.
 3. Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w przeglądarce internetowej. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla plików cookies stosowanych w ramach Serwisu.

Modyfikowanie ustawień dotyczących cookies

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Blokowanie plików cookies zwiększa poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale niestety może prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn i dostępnością niektórych usług (funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu).

Profilowanie

 1. W celu dostarczenia Użytkownikom usług dopasowanych do indywidualnych preferencji Użytkownika, Administrator dokonuje profilowania (tj. zautomatyzowanego podejmowania decyzji, dokonywanego na podstawie danych przetwarzanych w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu). Administrator dokonuje profilowania na podstawie aktywności Użytkownika w Serwisie (podczas korzystania za pomocą przeglądarki internetowej) i poza Serwisem, przy wykorzystaniu plików cookies.
 2. Profilowanie ma na celu:
  1. dostarczanie Użytkownikom treści odpowiadających jego zainteresowaniom, poprzez dopasowanie widoku strony i tematyki wyświetlanych treści merytorycznych i reklamowych do preferencji Użytkownika.
  2. zapewnienie większego bezpieczeństwa usług, w tym poprzez wykrywanie botów, oszustw i nadużyć,
  3. umożliwienie udoskonalania usług oraz tworzenia nowych produktów i funkcjonalności Serwisu.
 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika przy pomocy profilowania w celu przedstawienia oferty marketingowej dopasowanej do indywidualnych preferencji Użytkownika.