Patron serwisu: Blattin

Dlaczego analiza finansowa w produkcji trzody jest ważna?

W warunkach gospodarki rynkowej, przy wzrastającej konkurencji, przedsiębiorstwa analizują swoje działania. Analiza finansowa wskazuje skutki ekonomiczne wcześniej podjętych decyzji oraz służy ich ocenie, a także bada rentowność produkcji. 

Pogłowie trzody chlewnej, jak również produkcja żywca i mięsa wieprzowego podlegają dużym i częstym wahaniom. Wynika to między innymi z niskiej cenowej i dochodowej elastyczności popytu na mięso oraz zmienności plonów zbóż. 

Rentowność hodowli – od czego zależy?

Celem działalności gospodarstwa  jest m.in. osiągnięcie maksymalnego zysku i wynikająca z tego, zadowalająca rentowność. A konkretnie hodowla ma prowadzić do osiągnięcia przychodów przewyższających koszty prowadzonej działalności gospodarczej. O efektywności ekonomicznej produkcji trzody chlewnej decyduje wiele czynników. Część z nich związana jest z biologią zwierzęcia, jego cechami genetycznymi, stanem zdrowia, wiekiem. Inna grupę czynników stanowią warunki utrzymania. Chodzi tu głównie o szereg czynników jak: temperatura i wilgotność powietrza w pomieszczeniach, rodzaj podłoża, powierzchnia kojców, liczba zwierząt w kojcu.

rentowność produkcji

Celem działalności gospodarstwa  jest m.in. osiągnięcie maksymalnego zysku i wynikająca z tego, zadowalająca rentowność.

fot. Agro Fakt

Najistotniejsza grupa kosztów to nade wszystko system żywienia i rodzaj stosowanych pasz. Ekonomika produkcji trzody chlewnej zależy także od technologii produkcji, jej intensywności, efektywności wykorzystania paszy, stopnia mechanizacji prac związanych z obsługą zwierząt. Poza tym istnieją czynniki rynkowe, na które mamy wpływ ograniczony. Należy tu wymienić ceny pasz, a zwłaszcza ceny skupu zwierząt. 

Analiza finansowa – cele

 • sporządzanie charakterystyki liczbowej ilustrującej działalność gospodarstwa,  pozwalającej na ocenę uzyskiwanych wyników,
 • wykrycie i ustalanie czynników mających wpływ na realizację podjętych przedsięwzięć gospodarczych,
 • określenie przewidywanych wyników na podstawie informacji o stanie czynników wytwórczych jakimi dysponuje przedsiębiorstwo oraz o zmianach w jego otoczeniu,  
 • podejmowanie decyzji zarządczych, służących podnoszeniu efektywności działania przedsiębiorstwa i jego rozwoju.

Narzędzia analizy i jej metody pozwalają wyznaczyć kierunki przyszłych działań firmy. Łączy ona dzisiejszą działalność przedsiębiorstwa z jego przyszłymi rezultatami.  

Struktura analizy

Analiza finansowa posiada swoją strukturę. Pokrótce, pod kątem ekonomiczn0-finansowym można ująć ją następująco:

 1. charakterystyka gospodarstwa,
 2. czynniki wytwórcze, 
 3. sprzedaż produktów, 
 4. koszty działalności, 
 5. wynik finansowy, 
 6. prognoza wyniku, 
 7. sekwencja badania analitycznego.

Jak przeprowadzać analizę?

Wyróżniamy kolejno następujące etapy zdefiniowania obiektu badań, wyboru kryterium oceny zjawiska ekonomicznego, wyboru właściwej miary, ustalenia jednostki odniesienia, określenia odchyleń stanów rzeczywistych od założonych, postawienia wstępnej hipotezy badawczej i jej zweryfikowanie w oparciu o model funkcjonowania zjawiska, ustalenia przyczyn i skutków stwierdzonych zakłóceń,  oraz wnioski końcowe.

analiza finansowa

Po przekroczeniu określonej wielkości sprzedaży osiągany jest zysk. Dlatego ważne jest uzyskanie informacji o poziomie kosztów całkowitych i osiąganym zysku.

fot. pixabay

Analiza finansowa przynosi wynik, który jest głównym czynnikiem wpływającym na rentowność. Rentowność sprzedaży informuje o tym, ile procent sprzedaży stanowi o zysku, po odliczeniu wszystkich kosztów. Pogorszenie wskaźnika rentowności oznacza, że ferma powinna zrealizować większe rozmiary sprzedaży by osiągnąć zysk.

Koszt i zysk z hodowli

Po przekroczeniu określonej wielkości sprzedaży osiągany jest zysk. Dlatego ważne jest uzyskanie informacji o poziomie kosztów całkowitych i osiąganym zysku. W tym celu przydatny okazuje się próg rentowności. Określa on wielkość przychodu, przy której pokryte zostaną wszystkie koszty, a po jego przekroczeniu wynik finansowy będzie dodatni. 

Podsumowując ekonomiczne wyniki, uzyskiwane w firmach zajmujących się hodowlą bądź chowem trzody chlewnej, uwarunkowane są szeregiem cech gospodarstwa. Mowa głównie o:

 • jakości i ilości zasobów,
 • sprawności organizacji,
 • celowości wyboru kierunku produkcji, 
 • profesjonalizmie prowadzenia hodowli bądź chowu zwierząt, 
 • prawidłowej organizacji stada,
 • prawidłowym zagospodarowaniu pomieszczeń inwentarskich, 
 • stworzeniu warunków środowiskowych zgodnych z dobrostanem zwierząt, 
 • optimum kosztów inwestycyjnych,
 • optimum wyposażenia technicznego w stosunku do skali produkcji i wielkości zasobów.   

Na koniec powiedzmy, że unormowane relacje ekonomiczne na rynku są podstawą do osiągnięcia zbytu na oferowane produkty. Niestety, występujący cykl „świński” wpływa na częste zmiany cen na rynku. Zatem zarówno gospodarstwo produkujące zwierzęta na rzeź czy do hodowli, powinno stale kontrolować wydatki i szukać możliwości obniżania kosztów produkcji, aby utrzymać rentowność biznesu. 

Kategoria Produkcja trzody chlewnej
Problematyka opłacalność
Słowa kluczowe Rentowność, analiza finansowa, hodowla

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *